Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança de Civisme i Convivència

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha de duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a la redacció de l’Ordenança de Civisme i Convivència, per recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Antecedents de la proposta normativa

Actualment, els aspectes relacionats amb la convivència i el civisme a Sant Fost, es regulen a l'Ordenança General de Convivència Ciutadana i Via Pública aprovada per Ple el 22 de març de 2007 (amb una modificació el 2010 i el 2020).

L’ordenança General de Convivència Ciutadana és una de les ordenances més importants donat que regula l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupa principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic.

Tot i que s’han fet dues modificacions de la norma al llarg d’aquests últims anys, han estat modificacions concretes per adaptar, de forma urgent, articles de l’ordenança a situacions i casuístiques especials com ha estat aquest any 2020 amb la COVID-19 i el problema amb els contenidors d’escombraries. Ara, l’Ajuntament veu la necessitat de redactar una nova norma introduint nous conceptes i actualitzant les sancions per reduir les conductes incíviques i promoure que Sant Fost sigui un poble cívic i amb bona convivència.

Problemes que es pretenen solucionar amb la creació d'aquesta ordenança

L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, mitjançant aquesta Ordenança de civisme i la convivència, pretén contribuir a l'enfortiment d'un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els santfostencs i les santfostenques, fomentant les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i col·lectiu, tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, de manera que això permeti gaudir de tots aquests espais i fer-ne un ús correcte, impulsant així els valors que ajuden a progressar dia a dia amb l'objectiu de garantir una bona convivència ciutadana i enunciant valors de progrés i actituds cíviques que contribueixen a consolidar el sentiment de pertinença a la comunitat, fent que cada vegada sentim i estimem més el nostre poble.

Es parteix d’una diagnosi realista feta al municipi en el que s’ha copsat que els problemes de “caire cívic” són bàsicament els relacionats amb neteja, medi ambient i vandalisme de grau lleu, tant en la via pública com en l’interior dels edificis.

Així les coses, els problemes de caire cívic concrets i diagnosticats a Sant Fost que malmeten la convivència, la sostenibilitat i el medi ambient són els causats per les següents conductes:
- Abandonament a la via pública de mobles i andròmines
- No recollir els excrements dels animals de companyia a la via pública
- Abocament de restes de poda a la via pública
- No separar selectivament els residus urbans.

A més a més, tenim inclòs dins l’ordenança de convivència un apartat de tinença d’animals que queda obsolet donat que Sant Fost comptarà amb ordenança pròpia tal i com ha decidit el Ple Municipal i el govern local.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La vigent ordenança de convivència ciutadana i via pública de Sant Fost de Campsentelles ja té més de deu anys, i esdevé necessari adaptar-la a la legislació més recent en matèria de seguretat pública, així com ampliar el marc normatiu i detallar les conductes i comportaments inadequats en els espais d’ús públic que fins ara no es trobaven tipificats. Així mateix, serveix per treure del text normatiu alguns apartats de l’ordenança que han esdevingut ordenances pròpies que regulen aspectes o temes concrets com és el cas de la tinença d’animals.

Aquest nou marc normatiu ha de clarificar les obligacions dels ciutadans i les característiques del procediment, objectivant i simplificant el règim d’intervenció administrativa.

Objectius

El civisme és una expressió de sentiment de pertinença a la comunitat, de respecte al bé comú. L’Ajuntament de Sant Fost vol promoure els valors cívics entre la ciutadania. Una societat cívica comporta una ciutadania més compromesa amb el seu entorn, respecte i preocupació per l’espai comú i una major convivència entre totes i totes.

Els objectius de la norma són:
1. Garantir bon clima de civisme i convivència entre els santfostencs i santfostenques.
2. Fer que Sant Fost sigui un poble acollidor, amable per viure-hi i conviure-hi.
3. Resoldre les situacions que puguin afectar a la convivència
4. Conscienciar la ciutadania de fer un bon ús de l’espai públic i dels elements compartits i comuns. La finalitat no és sancionar sinó prevenir les consultes incíviques.
5. Garantir els drets de la ciutadania però també els seus deures, respectant els principis bàsics d’igualtat i no discriminació
6. Promoure l’acció educativa com a instrument de consciència cívica i social, especialment entre infants i joves
7. Vetllar per a què la ciutadania pugui exercir lliurement els seus drets tot exigint, al seu torn, que els ciutadans i ciutadanes donin compliment a les obligacions corresponents.

Possibles solucions

Tot i que es considera que l’ordenança és l’eina més útil per resoldre els problemes de civisme i convivència, des de l’Ajuntament es treballa amb possibles solucions alternatives no regulatòries en l’àmbit del civisme com:
• Educatives (tallers d’ocupació o de lleure, premis, concursos i distincions);
• Creació de capital social (fires d’entitats, festes, esdeveniments o jornades);
• Treballs comunitaris;
• Campanyes de comunicació i difusió.
• Solucions administratives, com ara la creació d’agents cívics, mesures de mediació entre particulars com el Síndic, creació de regidories específiques, etc.

En paral·lel, l’Ajuntament està treballant amb les ordenances de Pirotècnia i de Benestar Animal que també est en procés de consulta pública prèvia a la seva redacció.