Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna local.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha de duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança de Benestar animal per recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Antecedents de la proposta normativa

Amb l’objectiu de millorar la protecció dels animals i vetllar pel seu benestar, l’Ajuntament de Sant Fost ha creat l’àrea de Benestar Animal i vol redactar una nova ordenança municipal.

A dia d’avui, l’Ordenança de tinença d’animals de companyia i animals potencialment perillosos és un capítol de l'Ordenança General de Convivència Ciutadana i Via Pública aprovada per Ple el 22 de març de 2007 (amb una modificació el 2010 i el 2020). L’Ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna local, vol ser més exhaustiva i donar més importància a la protecció i al benestar animal, a banda de fer complir amb les obligacions ciutadanes de respecte a les normes de convivència.

Es vol fer un pas endavant en la protecció dels animals i redactar una ordenança municipal per integrar el compromís amb el benestar animal. Per a la seva redacció es vol comptar amb la ciutadania i amb les entitats animalistes del municipi.

Problemes que es pretenen solucionar amb la creació d'aquesta ordenança

Tot i que a Sant Fost hem tingut normativa que regula la tinença d’animals, aquesta normativa es troba dins de l’ordenança de civisme i convivència i es pretén separar-la per tal de poder ampliar-la i donar-li un caire més animalista amb la protecció dels animals i la fauna autòctona del municipi.

Sant Fost és un poble conscienciat amb el benestar animal i obertament animalista. Els santfostencs i santfostenques no sols conviuen amb gossos, gats i fures, entre altres animals domèstics, si no també amb gats ferals i fins i tot animals salvatges com el porc senglar.
Aquest fet comporta una sèrie de problemàtica relacionada amb l’àmbit animal que es pretén solucionar amb la redacció d’aquesta nova ordenança. Alguns problemes a solucionar són:

- El foment del cens d’animals al municipi com els gossos, els gats o les fures, donat que molts veïns i veïnes no censen els seus animals, requisit indispensable per poder posar el xip i complir amb una tinença responsable de l’animal.
- La regulació i ordenació del cens: Tot i que hi ha persones que donen d’alta els seus animals al cens municipal, sovint no els donen de baixa quan aquests moren i això fa que el cens no estigui actualitzat ni adaptat a la realitat del municipi.
- Incloure dins l’ordenança la protecció de les colònies ferals i la regulació del seu control mitjançant les entitats animalistes locals i el nou carnet d’alimentador/a de gats que, actualment, no està recollit dins l’ordenança vigent. A Sant Fost hi ha diverses colònies ferals i l’ordenança vigent no recull el seu control mitjançant les entitats animalistes i el carnet d’alimentador/a de gats.
- Protegir els animals enfront al maltractament i potenciar el compliment de les lleis autonòmiques i estatals de protecció animal: Lamentablement a Sant Fost hem patit casos d’abandonament, maltractament i tinences irresponsables d’animals i cal recollir protocols i normativa per lluitar contra aquests casos.
- Regular la tinença de gossos potencialment perillosos i les llicencies per la seva conducció. Actualment l’ordenança penalitza molt els animals perillosos i cal buscar una solució que protegeixi i faciliti la convivència però no comporti un tràmit administratiu molt complex pels propietaris.
- L’augment de la població de porcs senglars aquests anys dificulta la convivència ciutadana amb aquests animals.

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La seva aprovació està justificada pels avanços que la societat demana en matèria de protecció dels animals de companyia des de l’anterior ordenança de l’any 2000. Es vol disposar d’una eina que millori la protecció i el benestar dels animals i consolidar la nova àrea de Benestar Animal dins l’Ajuntament. L’administració local vol donar resposta al canvi de la societat en relació a la seva sensibilitat vers els animals.

Objectius

Aquests són els principals objectius que volem assolir amb la redacció de la nova ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna local

- Definir protocols i posar les bases per dissenyar una estructura mínima i una Taula de Treball com espai de relació entre l’Ajuntament i les entitats animalistes, que vetlli per donar resposta als diferents temes que es puguin plantejar.
- Regular la tinença de gossos potencialment perillosos i les llicencies per la seva conducció.
- Protegir els animals enfront al maltractament i potenciar el compliment de les lleis autonòmiques i estatals de protecció animal.
- Regular el control i la protecció de les colònies ferals així com el carnet d’alimentador/a de gats.
- Assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir la tinença responsable, reduir els abandonaments d’animals i preservar la tranquil·litat, la salut i la seguretat de les persones.
- Conscienciar als veïns de la importància del benestar animal i del respecte a unes normes que ens fixem entre tots.
- Incrementar el percentatge d’animals de companyia censats al registre i mantenir-lo actualitzat segons la realitat del municipi.
- Planificar i controlar la reproducció dels animals de companyia
- Fomentar la creació d’espais de convivència entre animals de companyia i persones
- Controlar la població de porcs senglar amb perspectiva animalista.

Possibles solucions

Es considera que l’aprovació d’una ordenança específica que detalli les obligacions i casuístiques particulars de Sant Fost en la matèria de benestar animal és l’eina més efectiva per contribuir al compliment dels objectius detallats anteriorment.

Tanmateix, des de l'Ajuntament es preveuen altres solucions com:
- Establir un protocol conjunt dels treballadors i treballadores de les diferents àrees de l’Ajuntament quant a l’actuació davant de la problemàtics dels gossos de raça perillosa, o gossos potencialment perillosos.
- Establir una xarxa de relacions periòdica amb les dues entitats animalistes i amb els col·laboradors en la cura i esterilització dels gats de carrer, o gats ferals.
- Establir un règim de sancions per les conductes disruptives que es puguin produir per part de la ciutadania quant a infraccions.